وکیل حقوقی در مشهد

وکیل مشهد

وکیل حقوقی

همانطور که از نام آن پیداست دعاوی مادی و حقوقی را عهد دار می باشد و رسیدگی به مسائل حقوقی  و مادی افراد در مجامع قضایی و غیر قضایی را پیگیری می کند تا موکل به حقوق قانونی خود دست یابد.

مسائل حقوقی مربوط به وکیل حقوقی در مشهد شامل سه دسته می شوند

1  حقوق عمومی:

وکیل حقوقی عمومی معمولا در زمینه احقاق حقوق در بین سازمان یا ارگان های دولتی که خدمات عمومی ارائه می دهند را که شامل می شود.

2  حقوق خصوصی :

معمولا به دو دسته تقسیم می شود 

اول :حقوق بین افراد حقیقی  یک جامعه که شرایط برخورداری از حقوق خود را دارا می باشند

بطور مثال: یک شخص حقیقی حق ارائه دادخواست برای رسیدن به حقوق قانونی در دادگاه یا حقوق داشتن امکانات تحصیلی ، اشتغال و غیره را شامل می شود.

دوم اینکه :

حقوق شرکت ها و سازمان های خصوصی به صورت خصوصی تاسیس شده و اداره می شوند

حقوق بین الملل

تمامی حقوق بین دو کشور که با هم ارتباط دارند و یا تمامی حقوق یک کشور در مجامع بین المللی که یک کشور باید به ان دست یابد را جزوء حقوق بین الملل می باشد.

وکیل حقوقی در مشهد

مسائل مربوط به وکیل حقوقی

 

وکیل تصادف و دیه:

انجام تمامی امور حقوقی تصادف  و اخذ دیه حتی در دسترس نبودن فرد ضارب و مقصر حادثه تصادف رانندگی 

وکیل دعاوی ملکی:

مسائل مربوط به دعاوی ملک که بین خریدار یا فروشنده یا بین اشخاص با ارگانهای دولتی مانند شهرداری را شامل می شود.

وکیل انحصار وراثت :

 بعد از فوت اشخاص معمولا ترکه باید تقسیم شود از نظر قانون شاید افرادی جز ورثه هستند که شناخته شده نیستند و در  شناسنامه فرد ثبت نشده است به همین دلیل گواهی انحصار وراثت صادر میشود.

وکیل دعاوی موجر و مستاجر:

به مسائل حقوقی که بین موجر و مستاجر یک ملک بوجود می اید ورسیدگی به آن جزوء این دسته می باشد

وکیل چک:

مسائل مربوط به طرفین چک شامل صادر کننده چک یا شخصی که چک در وجه شخص صادر شده و مسائل حقوقی آن را شامل می شود

خدمات مشهد وکیل